Make your own free website on Tripod.com

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

[ระบบสารสนเทศ]  [บทนำระบบสารสนเทศ] 

[ความหมายระบบสารสนเทศ]  [เป้าหมายระบบสารสนเทศ]  [องค์ประกอบ]  [ประเภทของระบบสารสนเทศ]


           การที่ระบบสารสนเทศจะสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ รวดเร็ว และถูกต้อง ได้นั้นจำเป็นต้องมีการสร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนา ระบบที่เรียกว่า ขั้นตอนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Systems Delopment Life Cycle หรือ SDLC ) ดังนี้

1. วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบงาน (System Analysis and Specification )

2. ออกแบบขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (System Design )

3. เขียนชุดคำสั่ง (Program Coding )

4. ทดสอบการทำงานของระบบงาน (System or Program Testing)

5. ใช้งานและบำรุงรักษาระบบ (System Implementation and Maintenance )

6. จัดทำเอกสารประกอบระบบ (Documentation)


จัดทำโดย นายประเสริฐศักดิ์ จิตตปัญญาพงค์ กลุ่ม47039 รหัส 47019017