Make your own free website on Tripod.com

ประเภทของระบบสารสนเทศ

[ระบบสารสนเทศ]  [บทนำระบบสารสนเทศ] 

[ความหมายระบบสารสนเทศ]  [เป้าหมายระบบสารสนเทศ]  [องค์ประกอบ]  [การพัฒนาสารสนเทศ]


       มีงานหลายงานทางธุรกิจที่ต้องการให้เกิดการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้น ระบบสารสนเทศที่นำมาใช้เพื่อช่วยในการทำงานนั้นมีหลายระบบ บางระบบอาจออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว บางระบบอาจถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในวิเคราะห์และตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเหล่านี้สามารถทำงานได้เสร็จภายในระบบย่อยเพียงระบบเดียว หรือสามารถทำงานร่วมกันในหลาย ๆ ระบบสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่

        ระบบสารสนเทศสามารถแยกตามหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดังนี้

                    1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System หรือ OAS )

                    2. ระบบประมวลผลรายการประจำวัน (Transaction Processing System หรือ TPS)

                    3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System หรือ MIS )

                    4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ DSS)

                    5. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Informaion Systyem หรือ EIS )

                    6. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Excpert System หรือ ES )


จัดทำโดย นายประเสริฐศักดิ์ จิตตปัญญาพงค์ กลุ่ม47039 รหัส 47019017