Make your own free website on Tripod.com

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

Excutive Information System

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง(Excutive Information System) หรือ EIS เป็นระบบที่สร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ หรือ สามารถกล่าวได้ว่าระบบนี้คือส่วนหนึ่งของ DSS ที่แยกออกมา เพื่อเน้นการให้สาร สนเทศที่สำคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูง
ลักษณะ รายละเอียด
ระดับการใช้งาน

ทักษะทางคอมพิวเตอร์

ความยืดหยุ่น

การใช้งาน

การสนับสนุนการตัดสินใจ

การสนับสนุนข้อมูล

ผลลัพธ์ที่แสดง

การใช้งานกราฟิก

ความเร็วในการตอบสนอง

มีการใช้งานบ่อย

ไม่จำเป็นต้องมีทักษะสูงระบบจะสามารถใช้งานได้งาน

สูงจะต้องสามารถเข้ากันได้ทุกรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร

ใช้ในการตรวจสอบควบคุม

ผู้บริหารระดับสูงไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย

สูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอต่างๆ

จะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด

ตารางแสดงลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

ระบบ EIS จะใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร (เช่น รายงานจากหน่วยงานของรัฐบาล หรือข้อมูลประชากร) นำมาสรุปอยู่ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบ และใช้ในการตัดสินใจ โดยผู้บริหารได้ง่าย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารดูในรายละเอียดที่ต้องการในจุดต่างๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างของระบบ EIS เช่น รายงานเกี่ยวกับการเงินและสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน หรือจำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อนาทีที่ใช้บริการสนับสนุนหลังการขายทางโทรศัพท์เป็นต้น
ข้อดี ข้อเสีย
ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงใช้งาน

การใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

ให้สารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาที่ต้องการ

ทำให้เข้าใจสารสนเทศได้ดีขึ้น

มีการกรองข้อมูลทำให้ประหยัดเวลา

ทำให้ระบบสามารถติดตามสารสนเทศได้ดีขึ้น

มีข้อจำกัดในการใช้งาน

อาจทำให้ผู้บริหารจำนวนมากรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากไป

ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากระบบ

ไม่สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้

ระบบอาจจะใหญ่เกินกว่าที่จะจัดการได้

ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ความแตกต่างของระบบ EIS และ DSS

 • ระบบ DSS จะถูกออกแบบเพื่อให้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง แต่ระบบ EIS จะเน้นการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ
 • ระบบ DSS จะมีส่วนของการใช้งานที่ใช้ไม่ง่ายเท่ากับระบบ EIS เนื่องจากระบบ EIS เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงใช้เท่านั้นเอง
 • ระบบ EIS สามารถสร้างขึ้นมาบนระบบ DSS เสมือนเป็นระบบซึ่งช่วยให้สอบถามและใช้งานได้สะดวกขึ้น ซึ่งระบบ EIS จะส่งต่อการสอบถามนั้นไปยังระบบ DSS และทำการสรุปข้อมูลที่ระบบดีเอสเอสส่งมาให้อยู่ในรูปที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ง่าย
 • เส้นคั่น
  back
  next
  จัดทำโดย
  นายประเสริฐศักดิ์ จิตตปัญญางพงศ์
  47019017 กลุ่ม47039
  Email:jittpanyaphong@hotmail.com