Make your own free website on Tripod.com

คำนำ

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน โดยอาศัยกระบวนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่

ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ขอขอบคุณข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นอย่างสูง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้นี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านบ้าง ไม่มากก็น้อย


เส้นคั่น

กลับสู่หน้าแรก